تابلو عمود در راهرو های فرعی که عرض ۳ متر و کمتر دارد مورد استفاده قرار میگیرد.

این نوع ساین با استفاده از چسب دو طرفه برای دیوار های سنگی و پیچ برای دیوارهای گچی نصب می شود .

مناسب ترین ابعاد ۲۰*۳۰ سانتی متر برای دید تا فاصله ۵ متر است .

تابلو عمود میتواند به صورت دوطرفه هم تولید شود .