تابلو رومیزی برای شناخت بهتر ارباب رجوع از مسئول بسیار کاربرد دارد و دو صورت L و A روی میز قرار میگیرد .

در پروفیل های رومیزی هم می توان از کاغذ و طلق استفاده کرد و هم از آلومینیوم با چاپ یا استیکر .

ابعاد استاندارد تابلوی رومیز ۱۵*۵ سانتی متر می باشد .