تابلوی آویز را در مکان هایی که از ارتفاع مناسب برخوردار است میتوان استفاده کرد .

این نوع از تابلو راهنما با استفاده از یک جفت گوی آویز به سقف متصل و با یک جفت سیم بکسل آویزان می شود .

مناسب ترین ابعاد ۲۰*۵۰ سانتی متر برای دید تا فاصله ۳ متر است .

تابلو آویز میتواند یک رو یا دورو باشد .