بج  سینه ها فقط شامل لوگو می باشد .

از یک عدد مگنت برای نگه داشتن بج استفاده می شود .

برای زیبایی بیشتر میتوان گوشه های بج را گرد کرد .