اتیکت پرسنلی سه بخش اسم ، سمت و عکس پرسنلی دارد .

میتوان برای زیبایی و استحکام بیشتر از ژل روی اتیکت استفاده کرد  .

به دلیل استفاده از تکنولوژی چاپ دیجیتال محدودیت طرح و رنگ وجود ندارد  .

نشان سینه مگنتی
بج سینه مگنتی